hashie

شهربازی سرپوشیده

نبــود شهر بازی بـــزرگ، متنوع و درعیــن حــال سرپوشیــده در شهر مشهد ضرورت احــداث چنین کاربردی با حداکثر جـــذابیت، امکانات و امتیــازات را ایجــاد و حلقـــه شگفتـــی‌هـــای « شهـــر رؤیــایـــی  پــدیـــده» را تکمیل می‌نماید. زیر بنای شهر بازی سر پوشیده پدیده بالغ بر ۳۰٬۰۰۰ متر مربع می‌باشد. انواع بازی‌ها و سرگرمی‌های اعجاب آور مانند رولر کاستر، دنیای بازی‌های کامپیوتری و... این مجتمع بازی را به هدف سفر آنانی که به دنبال هیجان اند بدل خواهد کرد.
hashie شما هم می توانید همراه باشید